Saturday, March 15, 2008

Terima kasih atas sokongan anda dalam pilihanraya ke-12. Pertolongan dan sokongan anda telah menrealisasikan impian DAP Perak menjadi parti pemerintah.Syabas Rakyat, Syabas DAP dan Selamat Maju Jaya Perak.

5 comments:

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Save DAP said...

大选完了,部落关店了。

michael said...

YB, congratulations on you being voted to help the people of Tebing Tinggi. Your last posting was March 15. Please take a look at YB Hannah Yeoh,s blog. I hope that you will keep us informed of the work done by you. By keeping quiet I will presume that you have not done anything.

It is important that you reach out to your constituents, You cannot remain silent for to long. Initially I waited patiently for your reports but having followed Hannah Yeoh's blog I feel that it is about time that you start reaching out. In case you are unaware, Hannah Yeoh is a DAP candidate too.

Michael Lee

Jason ANG-blog shooter said...

pls implementing what u have promised during election

Jason ANG-blog shooter said...

做人不能太DAP, 所谓“做人太DAP”
做人不能太DAP, 所谓“做人太DAP”,当然包括各种内涵,容我细禀其详。

一,做人太DAP,就是在上台前还在批评民政党槟州政府增设一个副首席部长职位让巫统议员担任,是“向巫统低头”,是“懦弱”的表现;而在上台后,不只不废除副首长一职,还一次过增设两个,让大家开开心心分官做,还要打出“为了确保州领导层能够代表槟州所有的社群”的堂皇理由,而不是“向公正党低头”、 “懦弱”云云。

二,做人太DAP,就是在当官前,那些衮衮辩才如邓章钦、倪可敏、陈国伟等还在大义凛然的批评戴宋谷是“侵犯文化自由”、杯葛抗议要戴宋谷出席的官方活动;在当官后却开开心心戴着宋谷去宣誓就任,欧阳捍华还说“希望人民了解行动党苦衷”、陈国伟还说戴宋谷“很无奈”云云。

(顺带一提,1986年大选,当时的马青总团长纪永辉竞选吉隆坡新街场区,对手是行动党的陈国伟。当时那里流传一份传单,内容是一张纪氏头戴宋谷帽,在皇宫接受元首册封的照片,在旁则写着 “戴宋谷的马青总团长”和“你相信出卖民族尊严的人吗?”选举的结果是纪氏败给了陈国伟。)

三,做人太DAP,就是在做政府前还在对身兼州议员与市议员的查卡利亚,又是抗议又是示威的大力挞伐,似乎查卡利亚是十恶不赦的魔头;在做了政府后,在槟城竟然也出现州议员兼任市议员的情况,且最绝的还是掌管地方政府事务的行政议员曹观友那句,“这种情况在其它州属常有所见,例如雪兰莪州的已故前任州议员查卡利亚,也曾经兼任市议员。”

曹观友竟然把党同志与一个曾被我党批斗得恶名昭彰的“恶人”相提并论,以“恶人”为师,以自比于“恶人”为荣,这不是做人太DAP是什么?

四,做人太DAP,就是林吉祥一边对着国会高喊“打造第一世界国会”的建议,要求国会接纳他林老的12项建议,包括由反对党议员担任副议长、现场直播国会会议过程、公共账目委员会由反对党议员担任主席等;而另一边,在槟城、霹雳和雪兰莪当家又当权的党同志却不见让反对党议员担任副议长、现场直播国会会议过程、公共账目委员会由反对党议员担任主席等,以“打造第一世界州议会”。

槟州首长林冠英、雪兰莪高级行政议员郭素沁和霹雳高级行政议员倪可汉,公然无视该党最尊贵领袖林吉祥“打造第一世界国会”的呼吁,不将有关呼吁在本身“话事”的州属实践,害最尊贵领袖的呼吁沦为自己讲自己爽的空洞口号,不知道该党纪律委员会会采取行动否?

五,做人太DAP,就是在一开始时大大声宣布用1亿令吉建养猪场,摆出一副等着各方歌功颂德的样子;在经过马来报章大肆炒作、马来村民的示威抗议后,一改口气声明有关的养猪场乃前朝政府计划,换了一副“唔关我事”的姿态。

做人不能太DAP,就是不能“有功他上报,有镬别人包”。